Rozbor ACTA z pohledu občana ČR

Dohoda (52 stran v české verzi), přijatá členskými zeměmi, známá jako ACTA (delším názvem Obchodní dohoda proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými) má oficiálně, pokrytě a mediálně řečeno chránit duševní vlastnictví. Při jejím čtení jsem se neubránil otazníkům, které se začly množit geometrickou rychlostí v mé hlavě. Zde je několik klíčových bodů, které mi nesedí:

Strana 2

„…rozšiřování padělků a zboží porušujícího autorské právo, jakoži služeb, které šíří materiál porušující právo, ohrožuje zákonný obchod a udržitelný rozvoj světového hospodářství,způsobuje značné finanční ztráty nositelům práv a zákonně jednajícím podnikům a v některých případech je zdrojem příjmu pro oganizovaný zločin a jinak představuje rizika pro veřejnost;“

Nerozumím formulaci, kdy rozšiřování padělků ohrožuje udržitelný rozvoj. Co znamená slovní spojení „udržitelný rozvoj“? Možná bych lépe rozuměl spojení „ohrožuje udržitelnost rozvoje“, ale chybí odkaz na definici toho, jak rozumět slovu „udržitelnost“. Jak se měří, čím se měří, proč není odkaz na další dokumenty, kde to (možná) vidět je?

A dále, jaká jiná „rizika pro veřejnost“ představuje takové jednání? Proč neexistuje informace o tom, kde je přístupná příslušná analýza rizik?

Strana 9

„výraz „nositel práv“ zahrnuje federaci nebo asociaci, která je oprávněna uplatňovat práva k duševnímu vlastnictví;“

Fyzická osoba (jednotlivec) tedy nemůže uplatňovat práva k duševnímu vlastnictví, resp. země dohody ACTA práva jednotlivce budou přehlížet, jinými slovy, jednotlivec bude muset být součástí federace nebo asociace, aby mohl uplatňovat (za poplatky federaci nebo asociaci) svá práva?

Strana 10

„Každá smluvní strana zajistí, aby její právní řád zahrnoval postupy prosazování práv umožňující účinné kroky vůči jakémukoli porušování práv k duševnímu vlastnictví upravených touto dohodou, včetně urychlených nápravných opatření, která by zabránila porušování, a opatření, která mají odrazující účinek vůči dalšímu porušování. Tyto postupy budou uplatňovány způsobem,který vyloučí vytváření překážek legálního obchodu a poskytne ochranu proti jejich zneužití.“

Tak tahle definice je hard core. Moc by mě zajímala opatření mající odrazující účinek.

Strana 11

„Žádné ustanovení této kapitoly nelze vykládat tak, že od některé ze smluvních stran vyžaduje,aby její úředníci nesli odpovědnost za úkony provedené při výkonu svých úředních povinností.“

Tak tohle je jedna z vůbec „nejlepších“ pasáží díla. Faktické zbavení odpovědnosti úředníků za svoje výplody. A jak ono to je vlastně obecně s odpovědností státního aparátu za své činy? Přesně takto?
Strana 12
„Aniž jsou dotčeny právní předpisy upravující výsady, ochranu důvěrnosti informačních zdrojů nebo zpracovávání osobních údajů, každá smluvní strana zajistí, aby v občanskoprávním soudním řízení týkajícím se prosazování práv k duševnímu vlastnictví měly její soudní orgány pravomoc nařídit porušovateli nebo případně údajnému porušovateli, na odůvodněnou žádost nositele práv, aby poskytl nositeli práv nebo soudním orgánům, alespoň pro účely shromažďování důkazů, relevantní informace podle platných právních předpisů a nařízení, které má porušovatel nebo údajný porušovatel k dispozici nebo pod svou kontrolou. K těmto informacím mohou patřit informace týkající se osoby zúčastněné na jakémkoli prvku protiprávního jednání nebo údajného protiprávního jednání a týkající se výrobních prostředků nebo distribučních kanálů zboží nebo služeb porušujících nebo údajně porušujících právo, včetně identifikace třetích osob údajně spojených s výrobou a distribucí tohoto zboží nebo těchto služeb a jejich distribučních kanálů.“
V každé správné dohodě nesmí chybět klauzule o donášení a bonzu (všimněte si sápání se i po případech nejistých – „údajně“) – v jakémže to městě byla největší pobočka Gestapo mimo území Velkoněmecké říše?
Na další strany jsem již neměl sílu písemně je komentovat. Celé to na mě dělá dojem brožury mladého člena Hitlerjugend, slídícího po osobách s židovskou hvězdou na kabátě, kteří se odváží páchnout mimo ghetto.
#fail